ras + domarkompendium m.m.

DETTA BÖR DU ÄVEN TÄNKA PÅ INNAN DIN CHOW CHOW GÅR I AVEL!

  • Du ska följa SKK:s grundregler
  • Vägledning vid tolkning av grundreglernas Avelsparagraf
  • Det är din uppgift som uppfödare/hanhundsägare att kontrollera att det andra avelsdjurets papper är i ordning
  • Observera att en hane ska vara 12 månader eftersom det krävs känt HD-resultat och röntgen inte kan ske före 12 mån      ålder med officiellt resultat.
  • Observera att en tik ska vara 18 månader innan den paras första gången enligt Jordbruksverkets och SKK:s regler.
  • Beakta inavelsgraden för kombinationen du planerar, den bör ej överstiga 6,25%. En s.k. provparning kan göras på 
    SKKs Avelsdata 

Nytt policyuttalande kring ED från SKK!
Planerar du att ta en valpkull? I januari 2024 träder ett nytt uttalande i kraft avseende armbågsledsdysplasi, som redan nu kan vara bra att känna till för den som vill planera sin uppfödning.
Svenska Kennelklubbens, SKKs, avelskommitté beslutade vid sitt sista möte år 2022 att göra ett uttalande avseende armbågsledsdysplasi, även kallat ED efter engelskans elbow dysplasia. ED innebär en onormal utveckling av  armbågs-leden som äger rum under hundens uppväxttid och kan leda till benpålagringar runt armbågsleden.
Avelskommitténs generella rekommendation
Svenska Kennelklubbens avelskommittés generella rekommendation är att använda hundar med normala armbågsleder i avel, det vill säga hundar med ED-grad 0. I raser med hälsoprogram för ED på nivå 3 är detta dessutom ett krav för registrering av avkomma. För de raser som har tillgång till ED-index är rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga ED-index vid parningstillfället ska vara större än 100.
 
Att använda hundar med ED-grad 2 eller 3 i avel menar kommittén inte är förenligt med SKKs grundregler. Detsamma gäller för hundar med kliniska symptom på armbågsledsdysplasi, eller hundar som är opererade på grund av ED, oavsett ED-grad.
Endast enstaka fall
I enstaka fall kan det vara motiverat att använda hund med lindrig ED, grad 1, i avel. Då med hänsyn till andra viktiga egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling med avseende på genetisk variation. Avelskommittén menar att man då bör ta rasspecifik hänsyn, bland annat till rasens konstitution (till exempel storlek och kroppsvikt), hälsostatus och avelsbas.
I det fall en hund med ED-grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att parningskombinationen inte medför en ökad risk för kliniska problem till följd av ED hos avkommorna. En hund med ED-grad 1 bör paras med en ED-fri individ (ED-grad 0) alternativt i parningskombination där ED-index är större än 100.
Observera att användningen av en hund med ED-grad 1 i avel ska vara sparsam och åtföljas av noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa generation bör i första hand hundar med normala armbågsleder (grad 0) ses som potentiella avelsdjur.
Länk: 
Nytt policyuttalande kring ED (skk.se)

På Svenska kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades ett beslut om att det för alla raser ska finnas ett avelsdokument, en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Huvudansvaret för detta är lagt på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet till rasklubbarna.
Här kan du läsa RAS för Chow Chow.

Domarkompendium
Inför den planerade domarkonferensen oktober 2015, har CCRs styrelse omarbetat det tidigare raskompendiet från 2008. Ändringarna i texten är baserade på vår nya rasstandard, och vi har lagt till nya bilder. I vår nya rasstandard har det tillkommit två diskvalificerande fel och chow chow ingår även i SRD, som är en viktig del i vårt gemensamma arbete för rasens hälsa. Det är vår förhoppning att domarkår såväl som uppfödare ser till att chow chowen som ras får behålla sina särdrag utan överdrifter, så att sundhet och livskvalité sätts i första rummet, och att detta kompendium kan vara till god hjälp härtill. 
Läs hela kompendiet här